Skip to content

Samen een Gezin | Irene Snackers is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http://www.sameneengezin.nl
http://www.irenesnackers.nl
http://www.sameneengezin.com
Henk Badingsstraat 13
6461 CZ  KERKRADE
Tel.: 06 83998523

Persoonsgegevens die wij verwerken
Samen een Gezin | Irene Snackers verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via ons secretariaat, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Samen een Gezin | Irene Snackers verwerkt jouw persoonsgegevens met het doel je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming
Samen een Gezin | Irene Snackers neemt nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker) tussen zit.

Samen een Gezin | Irene Snackers gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
– Wordpress webgebaseerd systeem t.b.v. van het onderhoud van de website
– Excel op een lokale PC waarin je gegevens zoals hierboven vermeld worden bewaard

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Samen een Gezin | Irene Snackers bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van jouw verwerkte persoonsgegevens van drie jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Samen een Gezin | Irene Snackers verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Samen een Gezin | Irene Snackers gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Samen een Gezin | Irene Snackers en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar ons secretariaat. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Samen een Gezin | Irene Snackers wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Samen een Gezin | Irene Snackers neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

DISCLAIMER
Deze site is eigendom van Samen een Gezin | Irene Snackers. De gepresenteerde informatie is met de grootste zorg samengesteld en wordt uitsluitend ter beschikking gesteld in het kader van een algemene presentatie van Samen een Gezin | Irene Snackers op het World Wide Web (WWW).

Ingebouwde hypertext links naar pagina’s van derden worden niet door Samen een Gezin | Irene Snackers onderhouden. Samen een Gezin | Irene Snackers accepteert mitsdien geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud, duidelijkheid, actualiteit en/of relevantie hiervan.

Door de bezoeker van deze site, noch door derden, kan ooit enig recht of enige aanspraak aan dit bezoek en/of de op deze site gepresenteerde informatie worden ontleend. Een bezoek aan deze site, en/of het downloaden en/of opslaan van informatie hiervan, doet geen enkele rechtsverhouding, hoe ook genaamd, met het Samen een Gezin | Irene Snackers ontstaan.

Door ons wordt gebruik gemaakt van email en andere vormen van elektronische informatie-uitwisseling. Samen een Gezin | Irene Snackers attendeert erop, dat email-verkeer niet per definitie als vertrouwelijke informatie wordt behandeld. Bij gebruik van elektronische informatie-uitwisseling zonder encryptie aanvaardt de gebruiker het risico dat de inhoud daarvan kenbaar wordt voor derden.

Samen een Gezin | Irene Snackers wijst iedere vorm van aansprakelijkheid voor eventuele schade, hoe ook genaamd, als gevolg van de toegang tot en/of het gebruik van de informatie op deze site uitdrukkelijk af.

U kunt op geen enkele manier rechten ontlenen aan en aanspraak maken op de inhoud van deze website. Wenst u gebruik te maken van de aangeboden informatie, dan dient u eerst de toestemming van Samen een Gezin | Irene Snackers te vragen en na te gaan welke voorwaarden van toepassing zijn. De inhoud van deze site is auteurs rechterlijk beschermd. Het is niet toegestaan om de website of een onderdeel ervan zonder toestemming van Samen een Gezin | Irene Snackers te kopiëren of te distribueren.

© Samen een Gezin | Irene Snackers